OPVOEDER BEGELEIDER, iets voor jou?

Wanneer je geïnteresseerd bent en gemotiveerd om kinderen, jongeren en personen met een beperking te begeleiden, dan is Opvoeder begeleider jouw studierichting. Via competentieontwikkelend leren groeien je vaardigheden in verband met het werken binnen een team, het groepsgericht werken en het begeleiden van individuen en hun sociaal netwerk. Je doet dit steeds met het oog op het bevorderen van de kwaliteit van het leven van de betrokken mensen.   De opleiding beoogt ook het leren werken vanuit een theoretisch-praktisch agogisch denkkader en het stimuleren van je persoonlijke groei. 

Je loopt stage in een residentiële voorziening of dagcentrum voor kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking, in een begeleidingstehuis voor bijzondere jeugdzorg, …

VOOROPLEIDING 

Wanneer je het diploma secundair onderwijs hebt behaald in het studiegebied Personenzorg, dan kan je dit specialisatiejaar van rechtswege volgen.

Wanneer je het diploma hebt behaald in een ander studiegebied is er een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig en wordt een intakegesprek voorzien.

LESSENTABEL 

VAKKEN (A) (B) (C)
BASISVORMING      
Godsdienst 2 3 -
Nederlands 2 3 -
VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING      
Beroepsgerichte psychologie 2 4 -
Expressie- en animatietechnieken 2 3 -
Ortho-agogische kaders en technieken 4 7 -
Orthopedagogiek 3 5 -
Projecten 2 - voltijds
Seminarie 1 2 -
Stage 13 - voltijds
Verzorging 1 2 -
Wetgeving 2 4 -
 1. aantal lesuren volgens de officiële lessentabel
 2. effectief aantal lesuren per week tijdens de lesweken (les en inhaalles)
 3. effectief aantal uren tijdens de 13 stageweken en de 2 projectweken

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

 • Orthopedagogiek

In de lessen orthopedagogiek bekijk je verschillende doelgroepen van naderbij: personen met een verstandelijke, motorische, sensoriële of meervoudige beperking; personen met ADHD of een autismespectrumstoornis, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Dit blijft niet enkel theorie: je beluistert ook getuigenissen, bezoekt voorzieningen  en bekijkt beeldmateriaal.

 • Ortho-agogische kaders en technieken

Dit vak reikt je theoretische kaders aan: het quality of life paradigma, de theorie van Ter Horst, de leefgroep en het territoriumdenken. Je oefent diverse sociale vaardigheden zoals actief luisteren, assertiviteit en empathie. Je ontwikkelt beroepsgerichte vaardigheden zoals observeren, interpreteren en evalueren en past die onmiddellijk toe in het werkveld.

 • Beroepsgerichte psychologie

In de lessen beroepsgerichte psychologie bekijk je de ontwikkelingen die zich voordoen tijdens de levensloop van de mens en ga je in op ontwikkelingsgebonden problemen.  Enkele veel voorkomende psychische stoornissen (angst- en dwangstoornissen, psychose) worden besproken. Je leert principes uit de gedragstheorie toepassen in de opvoedingsrelatie. Je bestudeert dynamieken die spelen in een team, in een leefgroep en in de gezinscontext vanuit het systeemdenken. Met sprekers uit het werkveld, beeldmateriaal en het delen van eigen ervaringen stemmen we praktijk en theorie op elkaar af.

 • Wetgeving

In de lessen wetgeving leer je de organisatie en de juridische omkadering van de ondersteuning voor personen met een beperking, de integrale jeugdhulp en het algemeen welzijnswerk kennen. Daarnaast worden de rechten en de plichten van de opvoeder belicht en is er aandacht voor sociale wetgeving in het kader van de toekomstige tewerkstelling. 

 • Expressie- en animatietechnieken

In dit praktijkgericht vak ga je aan de slag met de verschillende expressievormen. Je leert er hoe je best een activiteit/sessie voorbereidt en deze begeleidt voor verschillende doelgroepen.

 • Verzorging

Je leert hoe je de kwaliteit van leven van personen kan ondersteunen. Je leert verantwoord handelen in noodsituaties en je leert persoonsgerichte zorg verlenen (rugbesparende technieken, maaltijdbegeleiding, verschonen, aankleden).

 • Seminarie

Hier begeleiden we je stap voor stap voor op de stage. Welke doelgroep ligt jou? Wat zijn je verwachtingen, heb je zicht op je kwaliteiten en uitdagingen? Je leert hier werken met het elektronisch leerplatform. We werken ook rond planning, studiemethodieken,… 

 • Projecten

Twee projecten gaan dieper in op een specifieke methodiek of doelgroep zoals basale stimulatie, visualiseren, begeleid werken, visuele beperking, … Het derde project staat in het teken van armoede in eigen land. Daarvoor ga je op driedaagse naar Brussel. Kenmerkend voor de projecten zijn de vele praktijkbezoeken en getuigenissen.

 • Stages

In het tweede semester loop je 13 weken stage. De aangeleerde technieken en vaardigheden pas je toe binnen een leefgroepsetting. We verwachten dat je steeds meer als volwaardig collega meedraait in de werking van de voorziening en de leefgroep.

 • Getuigschrift Nijverheidshelper

Hiermee kan je de eerste hulp verlenen aan mensen in nood. Je leert vaardigheden in het snel verwittigen van de hulpdiensten en in het aanbieden van hulp bij levensbedreigende stoornissen en letsels.

TOEKOMST 

Met deze praktijkgerichte opleiding kan je onmiddellijk aan de slag als opvoeder/begeleider in voorzieningen voor kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking of in een problematische opvoedingssituatie.

Als je gemotiveerd bent, dan kan je ook doorstromen naar een studierichting in het hoger onderwijs van één cyclus zoals Orthopedagogiek, Verpleegkunde, Onderwijs en Sociaal-agogisch werk. Ook de Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk (VSPW) is een haalbare optie.  Andere overgangen zijn ook mogelijk.