DISCLAIMER

DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door het Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van TIHF.BE opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

AUTEURSRECHTEN

Niets uit www.tihf.be en tihf.be, zelfs gedeeltelijk, mag gereproduceerd worden, vertaald of aangepast, onder enige vorm dan ook. Hierin begrepen fotokopie, microfilm, digitale drager, bandopname of plaat of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand behoudens uidrukkelijke voorafgaande toestemming van Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

VERWERKING VAN UW GEGEVENS MBT DE PRIVACY-WETGEVING

Het Techisch Instituut Heilige Familie - Brugge verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@tihf.be.  

Verwerkingsdoeleinden
Het Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van personen. (o.a. sollicitaties, studenten en oud-studenten).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld met andere scholen of instellingen van het Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge verbonden zijn of met enige andere partner van Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge.

Het Technisch Instituut Heilige Familie  - Brugge garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De persoon heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@tihf.be.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).