Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding
 
De school streeft ernaar om alle leerlingen maximale kansen op leren en ontwikkelen te geven. Daarvoor vertrekken we vanuit een brede basiszorg in de klas, op het schoolplein, in de studie en tijdens de vele activiteiten. Zo willen we de onderwijsresultaten van de leerlingen verbeteren, hun doorstromingsmogelijkheden verhogen en hun sociale weerbaarheid versterken.
Wanneer de brede basiszorg niet volstaat, dan volgt een intensere begeleiding door de leerlingenbegeleiders die we in onze school 'coaches' noemen.  In een volgende fase overleggen we ook met het CLB.
Leerlingen die het gewone leerprogramma niet kunnen volgen, zetten de stap naar een individueel aangepast curriculum.
De leerlingenbegeleiding in het TIHF steunt op 4 pijlers : leren en studeren, leren leven, leren kiezen en preventieve gezondheidszorg.
 
Leren en studeren : leren leren
Vanuit de schoolvisie op zorg stimuleren onze leerkrachten de ontwikkeling van alle leerlingen. Leren leren start in de klas met goed onderwijs in een krachtige leeromgeving. De vakleerkracht geeft studietips en begeleidt de leerling om actief met het vak op weg te gaan.
Bij onduidelijkheden of problemen geeft de leraar advies. Via dagelijks werk worden de vorderingen opgevolgd en wordt bijgestuurd waar nodig.
De coaches springen bij door klassikaal info te geven over leren plannen, samenvattingen maken, structureren. Ze geven studietips via Smartschool en helpen de leerlingen met de examenplanning.
Als het nodig is, zullen de coaches ook individuele ondersteuning bieden en samen met de leerling uitzoeken wat kan helpen om de leerstof onder de knie te krijgen.
De coaches ondersteunen bij problemen in motivatie, draagkracht of leren. Ze begeleiden de middag- en woensdagnamiddagstudie. Daar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om in alle rust de leerstof bij te werken of in te halen.
De coach-coördinator stemt met alle betrokken partijen de maatregelen af voor zieke leerlingen (Bednet, onderwijs aan huis, ...).
De coach overlegt met ouders en met CLB welke maatregelen nodig en haalbaar zijn om leerlingen met een extra zorgvraag maximale kansen te geven.
 
Leren leven : socio-emotionele ondersteuning.
Vanuit de schoolvisie op zorg ondersteunen leerkrachten de persoonlijkheidsontwikkeling van alle leerlingen. Ze hebben aandacht voor het welbevinden door:
- een warme klassfeer te bevorderen;
- actief te werken aan het verminderen van risicofactoren;
- het versterken van goede banden tussen leerlingen;
- opmerkzaam te zijn;
- leerlingen te leren hoe ze weerbare jongeren kunnen worden die op een positieve manier met elkaar en met volwassenen communiceren;
- de leerlingen aan te moedigen tot een stipte aanwezigheid.
Leerlingen kunnen bij hun coach terecht als er een zorg is die niet in de klas kan worden opgelost.
De begeleiding vertrekt vanuit een positieve basishouding. De coaches helpen bij het geven van houvast binnen het kader van de school en de afspraken die er gelden.
 
Dit gebeurt in ondersteunende gesprekken met leerlingen naar aanleiding van individuele problemen, problemen in relatie met anderen (vrienden, context, leerkrachten), spijbelen en laatkomen, de opvolging van een gedragskaart...
Onze coaches begeleiden ook klasgesprekken naar aanleiding van sfeer in de klas, ziekte van een leerling, rouw of verlies.
 
Een nauwe samenwerking en open communicatie met ouders vinden we heel belangrijk. Overleg kan tijdens een oudercontact, een vraag via Smartschool, een gesprek tussendoor (bij voorkeur na afspraak via 050 44 59 59 of Smartschool).
De coaches spreken indien nodig ook de deskundigheid van het CLB aan. Deze deskundigheid situeert zich op het vlak van informatie verschaffen, vraagverheldering, gegevensverzameling, diagnosestelling en kortdurende begeleiding. Het CLB vervult ook de draaischijffunctie met partners vanuit het ondersteuningsnetwerk, welzijns- en gezondheidsnetwerk.
 
Leren kiezen: onderwijsloopbaanbegeleiding
De school biedt informatie aan op scharniermomenten in de schoolse loopbaan. De verschillende keuzemogelijkheden lichten we toe.
De klasleraar begeleidt zijn leerlingen bij activiteiten in het kader van oriëntering. Dit kan een informatiesessie zijn, een geleid bezoek tijdens de opendeurdag of een bezoek aan een beurs.
We willen de leerlingen uitdagen om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken. Leerkrachten doen dit door het geven van duidelijke feedback en door leerlingen te leren reflecteren.
De coaches ondersteunen ook hier als een heroriëntering nodig is en verwijzen, indien nodig, door naar het CLB.
 
Preventieve gezondheidszorg
Voor de acties in verband met gezondheid verwijzen we naar ons gezondheidsbeleid.